Η Αρχιτεκτονική Δοµή ενός Παιδαγωγικού Σεναρίου στη Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας µε την Ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών

Στην εισήγηση θα προσδιορισθούν η έννοια και η χρήση ενός παιδαγωγικού σεναρίου, το οποίο θα ενσωματώνει παιδαγωγικό ή μη υλικό από το Διαδίκτυο ή θα αξιοποιεί ένα πολυμεσικό λογισμικό με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Θα μελετηθεί η ανάγκη ύπαρξης της αρχιτεκτονικής δομής του παιδαγωγικού σεναρίου, η οποία θα στηρίζεται στις επιλογές, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, των διδασκόντων, οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά το αυθεντικό υλικό που τους παρέχει το Διαδίκτυο ή το λογισμικό. Θα καταγραφούν οι παράμετροι ενσωμάτωσης των πολυμεσικών εργαλείων, που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι διδάσκοντες ώστε να δομηθεί σωστά η εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο : α) οι μεν διδάσκοντες να έχουν ευρύτερη οπτική των παιδαγωγικών καταστάσεων που δρομολογούνται και ένα κριτικό βλέμμα στην παιδαγωγική αξία ενός διδακτικού υλικού β) οι δε διδασκόμενοι να συνειδητοποιήσουν την χρησιμότητα αυτής της διαδικασίας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μέσα από αυτή την οπτική θα καθορισθούν και θα αναλυθούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι διδάσκοντες στην επινόηση του παιδαγωγικού σεναρίου, στην παραγωγή σχετικού υλικού, στην εφαρμογή και αξιολόγηση του σεναρίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)