Η ανάπτυξη της δεξιότητας του γραπτού λόγου μέσω νέων τεχνολογιών και σχεδίων εργασίας στη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια έρευνα εν εξελίξει, η οποία αναφέρεται στην ανάπτυξη της δεξιότητας του γραπτού λόγου στη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο, με την αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων μάθησης και κοινοτήτων όπως επίσης και σχεδίων εργασίας. Έχει δε ως στόχο να αναδείξει κατά πόσο αναπτύσσεται ή όχι η δεξιότητα του γραπτού λόγου στις προαναφερθείσες συνθήκες. Καταρχήν, τίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία καθοδηγούν την υλοποίηση της έρευνας αυτής, αναπτύσσεται η μεθοδολογία της μέσω της εφαρμογής πλάνων εργασίας, συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και διεξαγωγής συνεντεύξεων. Εν κατακλείδι, παρουσιάζονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της έρευνας αυτής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 20)