Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο: ένα προτεινόμενο σενάριο για τη διδασκαλία μαθητών Α΄ Γυμνασίου με τη χρήση των ΤΠΕ

Η εργασία αυτή προτείνει ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία της αναπαραγωγής στον άνθρωπο, που αποτελεί ενότητα της Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου. Η εκπαιδευτική παρέμβαση στοχεύει αφενός στην ενημέρωση των μαθητών για τη δομή και τη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος των δυο φύλων, τη γονιμοποίηση και την ανάπτυξη του εμβρύου και τις αλλαγές του σώματος στην εφηβεία και αφετέρου στην ανάπτυξη θετικών στάσεων που αφορούν την προφύλαξη από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε βασίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού και της καθοδηγούμενης ανακάλυψης. Η εκπαιδευτική παρέμβαση έγινε ομαδοσυνεργατικά με το λογισμικό Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου, υλικό από το ψηφιακό σχολείο που αφορά την ενότητα «η αναπαραγωγή στον άνθρωπο» της Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου, εκπαιδευτικό βίντεο με προσομοίωση της γέννησης από το διαδίκτυο και κατάλληλα διαμορφωμένο λογισμικό παρουσίασης με τίτλο «Επίσκεψη στο Γυναικολόγο». Η παρέμβαση προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον και εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 8)