Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές δράσης

Η εισαγωγή των Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διαμορφώνει ζητήματα εκπαιδευτικής έρευνας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται βασικά ερευνητικά ευρήματα για τις δυσκολίες μαθητών της Β’ τάξης των ΤΕΕ στο σχεδιασμό σχεσιακών ΒΔ, και ειδικότερα στην αναπαράσταση των συσχετίσεων. Για την αποσαφήνιση των δυσκολιών των μαθητών, οι μαθητές μετασχηματίζουν δεδομένα εννοιολογικά σχήματα σε λογικά και αντίστροφα. Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών επέτρεψε τη συστηματική κατηγοριοποίηση των δυσκολιών τους και την πρόταση συγκεκριμένων στρατηγικών δράσης για τη βελτίωση της διδασκαλίας του σχεδιασμού των ΒΔ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1048)