ΓΑΙΑ: Ένα Διερευνητικό Εκπαιδευτικό Λογισµικό µε Τρισδιάστατες Πολλαπλές Αναπαραστάσεις

Η εισαγωγή των υπολογιστών στα ελληνικά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµιούργησε την ανάγκη για εκπαιδευτικό λογισµικό καθώς και µια συνεχή ζήτηση για εφαρµογές που έχουν ως στόχο να γίνουν µέρος του σχολικού προγράµµατος σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία παρουσιάζει θέµατα σχεδίασης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισµικού ΓΑΙΑ, το οποίο είναι βασισµένο στη χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων και αµέσου χειρισµού αντικειµένων, τα οποία υλοποιούνται µέσω διαφορετικών ψηφίδων λογισµικού. Η εργασία αυτή υπογραµµίζει τη χρήση τρισδιάστατων αναπαραστάσεων πάνω στις οποίες βασίζεται η υλοποίηση και των 7 µικρόκοσµων του τοπικού λογισµικού της ΓΑΙΑΣ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)