Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης Δεδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της Δραστηριότητας: το λογισµικό ColAT

Τελευταία, τόσο στο πεδίο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή όσο και στο πεδίο της ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες της εκπαίδευσης, έχουν προταθεί εργαλεία λογισμικού που υποστηρίζουν την ανάλυση αλληλεπίδρασης και συνεργασίας σύμφωνα με τις εθνογραφικές και τις φαινομενογραφικές παραδόσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα νέο λογισμικό για ποιοτική ανάλυση δεδομένων (CoLAT) που επιτρέπει τη δημιουργία πολυεπίπεδων όψεων της παρατηρούμενης δραστηριότητας, την ανάπτυξη τυπολογιών ανάλυσης και την παρακολούθηση της δραστηριότητας μέσω πολλαπλών τρόπων (βίντεο – καταγραφή συμβάντων – τυπολογίες διαφόρων επιπέδων) και γίνεται μια πρώτη αξιολόγησή του στο πλαίσιο πιλοτικής έρευνας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)