Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Ανάλυση Δεδομένων και Έλεγχος Υποθέσεων με τεχνολογία Python/pandas

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν το οικοσύστημα ανοικτών τεχνολογιών python/pandas ώστε να: Α) Εισάγουν δεδομένα από αρχείο (πχ. xls, csv, txt) και τα επεξεργάζονται με ποικίλους τρόπους που υποστηρίζει η βιβλιοθήκη pandas. Β) Εφαρμόζουν μεθόδους επαγωγικής στατιστικής για τον έλεγχο υποθέσεων (t-test, ANOVA, κλπ.) με χρήση της βιβλιοθήκης Scipy. Μετά το τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 1) Χειρίζονται δεδομένα σε ποικίλες δομές επιλέγοντας την κατάλληλη ανάλογα με το είδος του προβλήματος (όπως λίστες, λεξικά, πίνακες, Series & DataFrames). 2) Εισάγουν και επεξεργάζονται δεδομένα με τις τεχνικές που προσφέρει η βιβλιοθήκη pandas. 3) Εφαρμόζουν στατιστικές μεθόδους ελέγχου υποθέσεων με χρήση της βιβλιοθήκης Scipy.
(Πλήθος ανακτήσεων: 14)