Επικοινωνιακές Aλληλεπιδράσεις Mαθητών που Συνεργάζονται από Απόσταση: Οι Περιπτώσεις της Γραπτής Ασύγχρονης και Προφορικής Συγχρονισµένης Επικοινωνίας

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο σχέδιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής που εστιάζει στη συνεργατική μάθηση από απόσταση με τη χρήση τεχνολογίας και συγκεκριμένα με την αναδραστική επικοινωνία και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Παρουσιάζονται η προβληματική, οι ερευνητικοί στόχοι και τα ερωτήματα, καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 674)