Επαναληπτικά Μαθήµατα στα Μαθηµατικά της Α' Γυµνασίου µε Χρήση Πολυµέσων

Παρουσίαση μιας εφαρμογής πολυμέσων που αφορά στα Μαθηματικά της Α' Γυμνασίου με προτει-νόμενη χρήση τα επαναληπτικά μαθήματα και τις ανασκοπήσεις της ύλης κατά διδακτικές ενότητες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 954)