Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία: Η Περίπτωση της Συμβουλευτικής

Ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές χαρακτηρίζουν τον κόσμο της εργασίας σήμερα που επηρεάζουν με απρόβλεπτο τρόπο τη σταδιοδρομία του ατόμου, την προσωπική και οικογενειακή ζωή. Για να ανταπεξέλθουν τα άτομα στις ταχύτατες αλλαγές χρειάζεται να διαθέτουν αφενός βασικές γνώσεις που αποκτώνται μέσα από το σχολείο και αφετέρου ένα πλέγμα πολύπλευρων δεξιοτήτων που θεωρούνται σημαντικά εφόδια για την αποτελεσματική διαχείριση της σταδιοδρομίας, τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας. Στην εργασία που ακολουθεί παρουσιάζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο η συμβουλευτική με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ σαν πολύτιμο εργαλείο μπορεί να διαχειρισθεί τις νέες συνθήκες, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εφήβων μαθητών και να τους στηρίξει στη διεκδίκηση προοπτικών για το μέλλον τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 101)