Ένα Διαδικτυακό Περιβάλλον Πολλαπλών Αναπαραστάσεων για τη Μάθηση Εννοιών που Αφορούν στα Αρχεία και στα Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός Διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισμικού πολλαπλών αναπαραστάσεων το οποίο κατασκευάστηκε προκειμένου να αποτελέσει ένα πιθανό περιβάλλον μάθησης εννοιών που αφορούν στα αρχεία και στα περιφερειακά μέσα αποθήκευσης. Το περιβάλλον αυτό σχεδιάστηκε με βάση τις σύγχρονες κοινωνικές και εποικοδομιστικές προσεγγίσεις για τη γνώση και τη μάθηση. Η ανατομία του περιβάλλοντος περιλαμβάνει το σχεδιασμό: του περιεχομένου μάθησης, των ενεργητικών δραστηριοτήτων του μαθητή, της επικοινωνίας και των διαδικασιών αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας. Η οργάνωση του περιεχομένου μάθησης αλλά και των μαθησιακών δραστηριοτήτων έγινε προκειμένου να δώσει την ευκαιρία στο μαθητή να κατανοήσει τις προς μάθηση έννοιες μέσα από την αντιστοιχία δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής με υπολογιστικές λειτουργίες και αντικείμενα. Από την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων της πιλοτικής φάσης προέκυψε ότι οι μαθητές συναντούν δυσκολίες κατανόησης εννοιών που έχουν σχέση με το υλικό των υπολογιστών ενώ βοηθούνται να κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες μέσα από τον πειραματισμό τους με δραστηριότητες και αντικείμενα της καθημερινής ζωής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 793)