Ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό περιβάλλον για τη διδασκαλία θεµάτων από τις κοινωνικές επιστήµες

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός ανοιχτού περιβάλλοντος λογισµικού, για τη δηµιουργία διαλόγων από τους µαθητές. Ο σκοπός της ανάπτυξης του εργαλείου αυτού είναι να βοηθήσει στην κατανόηση εννοιών που περιέχονται σε αντικείµενα από τις κοινωνικές επιστήµες. Απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1051)