Εκπαιδευτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο: Διαθεματικές Δραστηριότητες και Παιχνίδια για το Πάσχα με έμφαση στην Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών

Το εκπαιδευτικό σενάριο που προτείνεται στην παρούσα εργασία αφορά στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν να εμπλέξουν διαθεματικά τις μαθησιακές περιοχές της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Δημιουργίας και Έκφρασης (Τεχνών) καθώς και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Παράλληλα και μέσα από το σύνολο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων του σεναρίου, επιδιώκεται η καλλιέργεια της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, η οποία αναδεικνύεται ως νέα μαθησιακή περιοχή του Νέου Πιλοτικού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και διατρέχει εγκάρσια όλες τις άλλες γνωστικές περιοχές (ΥΠΑΙΘΠΑ/ΙΕΠ, 2011). Οι δραστηριότητες που προτείνονται στο παρόν διδακτικό σενάριο απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (νηπιαγωγείου), αλλά ενδέχεται να εφαρμοστούν και σε παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Επιπλέον, το προτεινόμενο σενάριο είναι συμβατό με τις βασικές αρχές και τους επιμέρους μαθησιακούς-διδακτικούς στόχους που παρουσιάζονται στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).
(Πλήθος ανακτήσεων: 89)