Εκπαιδευτικό Σενάριο για την Καλλιέργεια της Δημιουργικής Σκέψης με τη Χρήση του LAMS στην Α΄ Γυμνασίου

Στην παρούσα εργασία προτείνουμε πρακτικές που αποσκοπούν στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης και στην ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων που θα βοηθούν το μαθητή να μάθει πώς να σκέφτεται και πώς να αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του, να βελτιώνει τις εκφραστικές του δυνατότητες, να καλλιεργεί δεξιότητες, να εκφράζεται δημιουργικά, να ξεδιπλώνει τη φαντασία του, να συνεργάζεται αποτελεσματικά, να αποκτά τη γνώση αυτενεργώντας και να αυτό-αξιολογείται καθ’ όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Για το σκοπό αυτό οι Νέες Τεχνολογίες και ειδικότερα η χρήση του LAMS αναδεικνύουν την έννοια του e-learning. Το εκπαιδευτικό σενάριο έχει ως θέμα τη Διαφήμιση και στηρίχτηκε στο διδακτικό μοντέλο της Συνεκτικής (Synectics) το οποίο προάγει τη δημιουργική σκέψη και συνάδει με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 79)