Εκπαιδευτικό Σενάριο για τη Διδακτική Ενότητα «Εμείς και οι Άλλοι», Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου στο Περιβάλλον του LAMS

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδακτική ενότητα των Θρησκευτικών της Β΄ Γυμνασίου με τίτλο «Εμείς και οι άλλοι» βασίστηκε στην ανάγκη ανάπτυξης σεναρίων σύμφωνα με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και στην ανάγκη αξιοποίησης των ψηφιακών πηγών που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου. Το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο αναπτύσσεται με μια ταξινομία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Dialog Plus), σε ένα αρκετά διαδεδομένο ψηφιακό περιβάλλον εκπαιδευτικού σχεδιασμού (LAMS), σύμφωνα με τη μεθοδολογία της μάθησης βασισμένης σε πρόβλημα και της επίλυσης προβλήματος (Problem Based Learning και Problem Solving) και με έμφαση σε τρεις βασικούς στόχους: Στην ανάπτυξη μιας σειράς πολύπλευρων δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και στην κατάκτηση γνώσεων - υιοθέτηση στάσεων σχετικών με το θέμα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 70)