Εκπαιδευτικό λογισμικό για τις Φυσικές Επιστήμες. Μηχανική – Νόμοι του Νεύτωνα

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Φυσικής αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο για τη βελτίωση ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όμως, η τεχνολογία από μόνη της δεν εγγυάται την αποτελεσματική μάθηση και, επομένως, κάθε προηγμένο μαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει να συνδυάζει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών με κατάλληλο παιδαγωγικό σχεδιασμό. Στην εργασία αυτή αναλύεται ο σχεδιασμός αλλά και η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να προσφέρει ένα ‘μέσο διδασκαλίας’ για την κατανόηση της ενότητας της Μηχανικής, η οποία αναφέρεται στους Νόμους του Νεύτωνα. Η εφαρμογή αξιοποιεί τις δυνατότητες των πολυμέσων και επομένως ο ήχος, το κείμενο, οι εικόνες – σταθερές και κινούμενες – και τα γραφικά αποτελούν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η συγκεκριμένη υλοποίηση. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση της εφαρμογής είναι η επιλογή τόπου, χρόνου και ρυθμού μελέτης, η καθοδήγηση μελέτης, η επεξήγηση όρων, η αποσαφήνιση βασικών εννοιών με προσομοιώσεις, η εκτέλεση πειραμάτων και η αξιολόγηση προόδου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 7)