Εκπαιδευτικό Λογισµικό Πολυµέσων για την Εκµάθηση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας: Μια µελέτη περίπτωσης

Στη μελέτη αυτή αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής εφαρμογής “Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) – Βασικό Λεξιλόγιο / 1”, η οποία προορίζεται για την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Λόγω της απουσίας του ήχου, ενός ισχυρού στοιχείου αλληλεπίδρασης εφαρμογής-χρήστη, γίνεται προσπάθεια ώστε η έλλειψη αυτή να εξισορροπηθεί με τη χρήση άφθονου οπτικού στοιχείου. Η εφαρμογή παρουσιάζει ευκολία στο χειρισμό και απλότητα στη λειτουργία της. Δημιουργεί αλληλεπίδραση με το χρήστη και προσφέρει ανατροφοδότηση. Ανήκει στην κατηγορία του λογισμικού εξάσκησης – εκγύμνασης (drill & practice) και λειτουργεί με βάση τα πρότυπα των Θεωριών της Συμπεριφοράς. Μερικά πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελέσματος από ένα δείγμα ακουόντων χρηστών, δείχνουν τη θετική επίδρασή της στη μάθηση καθώς και τη θετική επίδραση μερικών σημαντικών παραγόντων σχετικών με τη λειτουργικότητά της καθώς και των μέσων παρουσίασης της πληροφορίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 993)