Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Περιβάλλον - Άγρια Ζώα υπό Εξαφάνιση (µε το πρόγραµµα Microsoft Word, για την Αγγλική Γλώσσα στο Δηµοτικό Σχολείο)

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος, έχει σχέση με ένα σύγχρονο και διαπολιτισμικό πρόβλημα, το περιβαλλοντικό ζήτημα και τα είδη των άγριων ζώων υπό εξαφάνιση. Για τη διδασκαλία της ενότητας Euro-Friends (unit 10, lesson 2), η οποία διδάσκεται στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, από το σχολικό εγχειρίδιο, Fun Way, English 1, προετοιμάστηκε ανάλογο εκπαιδευτικό λογισμικό με το πρόγραμμα Microsoft Word, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό διδακτικό υλικό για τη λήψη σημαντικού ποσού πληροφοριών και την ενίσχυση της επιδίωξης των επιθυμητών διδακτικών στόχων (στόχοι Περιεχομένου, αλλά και στόχοι Στάσεων). Η παρέμβαση δραστηριότητας με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές κατά τηδιδασκαλία, θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για επεξεργασία και απόκτηση νέων πληροφοριών σχετικά με τη θεματική ενότητα που διαπραγματεύονται στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός που έχει την ικανότητα να κατασκευάζει εκπαιδευτικά λογισμικά, έχει και το πλεονέκτημα να το προσαρμόζει στις ανάγκες της δικής του τάξης, στο γνωστικό επίπεδο, αλλά και στις ιδιαιτερότητες των μαθητών του, να κάνει την κατάλληλη επιλογή υλικού, αλλά και χρήσης μέσα στην τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1)