Εκπαιδευτική πράξη και µαθηµατικά υπολογιστικά εργαλεία:Η πρακτική την οποία διαµόρφωσαν δάσκαλοι µε εµπειρία στη χρήση τους.

Το άρθρο αναφέρεται στην πρακτική την οποία διαµόρφωσαν δώδεκα δάσκαλοι σε σχολικό περιβάλλον όπου τα τελευταία 8 χρόνια πραγµατοποιείται εκπαιδευτική καινοτοµία η οποία συνίσταται στη χρήση διερευνητικού λογισµικού µε σκοπό την προαγωγή της συνεργατικής, διερευνητικής µάθησης. Οι εκπαιδευτικοί παρατηρήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν για περισσότερες από 45 διδακτικές ώρες συνολικά. Συνδυασµένη ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας, η οποία διεξήχθη σε δύο φάσεις, υποδεικνύει ότι οι ρόλοι τους οποίους διαµόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους ρόλους τους οποίους αποδίδουν στους µαθητές και στον υπολογιστή. Η πρακτική αυτή η οποία µπορεί να περιγραφεί σε σχέση µε τις δραστηριότητες τις οποίες ενθάρρυναν, τους ρόλους τους οποίους διαµόρφωσαν και την φύση της διδακτικής παρέµβασης, είναι δυνατόν να επηρεάζεται από τα προσωπικά τους συστήµατα πεποιθήσεων -όχι απαραίτητα από ένα µόνο- καθώς και από ευρύτερες πολιτισµικές - µορφωτικές επιδράσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 701)