Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες με φορητές συσκευές: μια βιβλιογραφική επισκόπηση

Οι φορητές συσκευές, κυρίως τα κινητά τηλέφωνα και οι ταμπλέτες, έχουν ενταχθεί στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Την τελευταία δεκαπενταετία εμφανίζονται διαρκώς και περισσότερες εκπαιδευτικές χρήσεις τους. Οι Φυσικές Επιστήμες, κυρίως λόγω της πειραματικής φύσης τους και της μελέτης αφηρημένων και δύσκολων εννοιών, αποτελούν ένα πεδίο έρευνας και εφαρμογής με αυξανόμενο ενδιαφέρον. Η εργασία παρουσιάζει μια βιβλιογραφική επισκόπηση με αντικείμενο την αξιοποίηση της φορητής τεχνολογίας στην εκπαίδευση με έμφαση στις Φυσικές Επιστήμες. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τρεις σημαντικές τάσεις αξιοποίησης, τις εφαρμογές λογισμικού, την αξιοποίηση αισθητήρων για τη διεξαγωγή πειραμάτων και μελετών πεδίου, και τη διεξαγωγή πειραμάτων από απόσταση. Τα ευρήματα αυτά συμπληρώνονται από σχετική καταγραφή ελεύθερων εφαρμογών Android. Σημαντικό εύρημα αποτελεί επίσης η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η απόκτηση μιας κουλτούρας απέναντι σε αυτή την «πανταχού παρούσα» τεχνολογία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 47)