Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ΠΑ.ΤΕ.Σ Πάτρας στις εκπαιδευτικές εφαρµογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών

Στην εργασία αυτή εξετάζεται το πρόβληµα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στις εφαρµογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση. Παρουσιάζεται ο θεωρητικός προβληµατισµός που οδήγησε στη διαµόρφωση του σχετικού προγράµµατος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην ΠΑ.ΤΕ.Σ Πάτρας, οι στόχοι, το περιεχόµενο και η διδακτική µεθοδολογία του προγράµµατος. Τονίζεται η παιδαγωγική πλευρά του προγράµµατος που εµπνέεται από την εποικοδοµητική (constructivist) φιλοσοφία εκπαίδευσης. Τέλος, παρουσιάζονται και συζητώνται στοιχεία από την αξιολόγηση του προγράµµατος που δείχνουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευοµένων φαίνεται να εξέρχονται µε θετικές στάσεις ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και µε αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρουν να ενσωµατώσουν τις νέες τεχνολογίες στη δουλειά τους στο σχολείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1075)