Διδάσκοντας Ελύτη με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Στην εισήγηση αυτή περιγράφεται ένα διδαστκικό σενάριο που σχεδιάστηκε ξαι υλοποιήθηκε στην Δ’ τάξη το Δημοτικού Σχολείου. Το σενάριο αφορά τη διδακτική προσέγγιση ενός ποιήματος του Οδ. Ελύτη, το οποίο περιλαμβάνεται στα διδασκόμενα κείμενα του σχολικού βιβλίου. Μέσα από μία διακλαδική και διεπιστημονική προσέγγιση (γλωσσική, αισθητική, τεχνολογική) τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες, αυτενεργούν, κατανοούν το ποίημα, συλλέγουν πληροφορίες για το ποιητή και το έργο του και δημιουργούν δικά τους έργα. Κάνουν χρήση λογισμικών και προγραμμάτων (word, youtube, padlet, tagxedo) σε όλες τις φάσεις του σεναρίου. Τα έργα των παιδιών παρουσιάζονται στην εισήγηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 22)