Διδασκαλία της ενότητας «Ο Ιουστινιανός και το έργο του» στη Β΄ Γυμνασίου με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών και του Διαδικτύου

Η παρούσα εισήγηση αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστορίας έχει αναμφισβήτητα μεταβάλλει ριζικά το διδακτικό περιβάλλον του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, καθώς το παραδοσιακό πρότυπο διδασκαλίας που στηριζόταν στην αναμετάδοση πληροφοριών τείνει να αντικατασταθεί από την αναζήτηση της πληροφορίας μέσω των Η/Υ και του Διαδικτύου. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να συνενώσει στην ίδια πηγή πολλά είδη πηγών- γραπτό κείμενο με εικόνα, με ήχο, γραφήματα, χάρτες.Στη συγκεκριμένη εργασία περιγράφεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της διδασκαλίας της ενότητας «Ο Ιουστινιανός και το έργο του»,που διδάσκεται στη Β’ Γυμνασίου. Η διδακτική παρέμβαση προτείνεται να υλοποιηθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής, όπου τα παιδιά θα οικοδομήσουν τη γνώση ομαδοσυνεργατικά μέσω πολυμεσικών εφαρμογών και της χρήσης του Διαδικτύου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 822)