Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Συγγραφή Θεατρικού Κειμένου στο Μάθημα της Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού

Παρουσιάζεται μια πρόταση διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας της Σ τ Δημοτικού μέσω διαδικτύου. Δίδεται έμφαση στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Δημοτικό όπου εκτός από τους γνωστικούς στόχους, απαιτείται και η ανάπτυξη βουλητικών και συναισθηματικών καθώς και η καλλιέργεια πιο σύνθετων «γραμματισμών» πέραν αυτών της χρήσης εργαλείων. Η πρόταση στηρίζεται στην ενεργή βιωματική προσέγγιση και στοχεύει στη συγγραφή θεατρικού κειμένου με θέμα τη ζωή της Μπουμπουλίνας. Η επιλογή ενός συμβατικού θέματος εμπλουτίζεται από την προσέγγιση των στάσεων και των νοοτροπιών της εποχής μέσω των μαθηματικών. Παρουσιάζονται τα εργαλεία της διερεύνησης, η μέθοδος, η υλοποίηση και ο ρόλος των διδασκόντων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 338)