Διδακτική αξιοποίηση προγραμμάτων καταγραφής οθόνης σε μαθήματα Πληροφορικής

Η παρούσα εργασία αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικών σεμιναρίων-μαθημάτων (tutorials), με χρήση κατάλληλου προγράμματος καταγραφής των κινήσεων που γίνονται στην οθόνη με ταυτόχρονη εισαγωγή αφήγησης. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με επίδειξη λειτουργίας προγραμμάτων που δεν υπάρχουν εγκατεστημένα στο εργαστήριο, παρουσίαση εργασιών ή διαδικασιών που είναι δύσκολο, επικίνδυνο ή χρονοβόρο να εκτελεστούν στους υπολογιστές του εργαστηρίου, επαναλαμβανόμενη παρουσίαση ενεργειών, οι οποίες μπορούν να γίνουν στην πραγματικότητα μόνο μια φορά. Η υλοποίηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει ή από τον εκπαιδευτικό ή από τους ίδιους τους μαθητές, στα πλαίσια βασισμένων σε σχέδιο εργασιών (projects). Τέτοιου είδους εφαρμογές μπορούν να διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, λύνοντας υπαρκτά πρακτικά προβλήματα και παρέχοντας γνώσεις με ευχάριστο τρόπο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 86)