Διαθεματικές προσεγγίσεις με την χρήση του μαθηματικού λογισμικού Geogebra για την διδασκαλία των Μαθηματικών και της Φυσικής

Στην εποχή των έντονων τεχνολογικών και επιστημονικών αλλαγών προβάλλεται η πρόκληση για διεπιστημονική προσέγγιση των επιστημών με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιo η ένταξη των μαθηματικών εκπαιδευτικών λογισμικών στην σχολική τάξη, που ενσωματώνουν τα γνωστικά πεδία των Μαθηματικών και της Φυσικής, μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα για την καλλιέργεια των επιστημονικών δεξιοτήτων διερεύνησης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται προτάσεις διαθεματικών διδακτικών προσεγγίσεων διερευνητικής μάθησης με βάση το λογισμικό Geogebra στην κινηματική φυσική, στις ταλαντώσεις και στο ρυθμό μεταβολής φυσικών μεγεθών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 16)