Χτίζοντας Διερευνητικούς Μικρόκοσµους µε ή χωρίς Γνώσεις Προγραµµατισµού

Για την ανάπτυξη ποικίλων έργων εκπαιδευτικού λογισμικού έχει αξιοποιηθεί η ψηφιδο-κεντρική αρχιτεκτονική, για τη δημιουργία διερευνητικών μικρόκοσμων με ή χωρίς τη χρήση προγραμματισμού. Μέσα από τα παραδείγματα που περιγράφονται στην εισήγηση αυτή επιχειρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα που απασχολούν τον συγγραφέα μικρόκοσμων με τη βοήθεια κάποιου περιβάλλοντος συγγραφής: Ποιο είναι το επίπεδο των προγραμματιστικών δεξιοτήτων που απαιτείται; Πόσο κοστίζει αυτός ο τρόπος ανάπτυξης λογισμικού; Πόσο γρήγορη και αποτελεσματική είναι αυτή η διαδικασία; Ποιο είναι το επίπεδο εμπλοκής του τελικού χρήστη; Πόσο κοντά βρίσκεται το τελικό αποτέλεσμα στην αρχική ιδέα που γεννήθηκε για να καλύψει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα κατανόησης κάποιας έννοιας από τους μαθητές; Επιπλέον παρουσιάζονται συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, αλλά και οι διευκολύνσεις και τα χρήσιμα εργαλεία που παρέχονται για την επίλυσή τους. Τέλος παρατίθενται συμπεράσματα χρήσιμα στον εκπαιδευτικό - δημιουργό εκπαιδευτικών εφαρμογών, που συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας, την εκπαιδευτική τεχνολογία και το σημαντικότερο, την καθημερινή διδακτική πράξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)