Χρήση κωδικών γρήγορης απάντησης (QR-Codes) στη διδασκαλία. Δύο παραδείγματα από το μάθημα των Γερμανικών σε Γυμνάσιο & Λύκειο

Είναι γεγονός ότι η καθημερινότητά μας κατακλύζεται πλέον από QR-Codes. Πέρα όμως από τα διαφημιστικά έντυπα και τις αφίσες, η εφαρμογή τους αποδεικνύεται χρησιμότατη και στη μαθησιακή διαδικασία. Σκοπός της παρουσίασης είναι η καταγραφή δραστηριοτήτων σ’ ένα διδακτικό σενάριο, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν QR-Codes, με ή χωρίς τη χρήση ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου. 15 μαθητές της Α΄ Λυκείου και 61 μαθητές του Γυμνασίου (18 μαθητές της Α’ Γυμνασίου, 24 μαθητές της Β’ Γυμνασίου και 19 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου), αφού διδάχτηκαν τα ανάλογα κείμενα και γραμματικά φαινόμενα, ασκήθηκαν στην εμπέδωσή τους, βοηθούμενοι από τη χρήση των QR-Codes είτε με μορφή έντυπου φύλλου εργασίας που τους διανεμήθηκε (μαθητές του Γυμνασίου) είτε με μορφή κωδικοποιημένων απαντήσεων σε διαδικτυακό φύλλο εργασίας (μαθητές του Λυκείου). Ο εντοπισμός της σωστής απάντησης και η αποκωδικοποίηση των QR-Codes έγιναν με τη χρήση κινητών τηλεφώνων (smartphones – iphones) και ipad –tablets.
(Πλήθος ανακτήσεων: 10)