Αξιοποίηση του Παγκόσµιου Ιστού στη Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

Το ερευνητικό ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας έχει ως στόχο να αναδείξει τις απόψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της χρήσης του διαδικτύου και ειδικότερα του Παγκόσμιου Ιστού (WWW), στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση του διαδικτύου ως μέσου στη διδακτική πρακτική στην τάξη με στόχο την αναζήτηση και επιλογή πληροφοριών σχετικές με τα θεματικά περιεχόμενα των προτεινόμενων συνθετικών εργασιών (projects) από τα εγχειρίδια των Αγγλικών. Η αξιολόγηση των διαδικασιών και των διδακτικών πρακτικών γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές με προσωπικές αναφορές (reports).
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)