Αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα για τη διδασκαλία της έννοιας της γωνίας στη Στ’ Δημοτικού

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι ο προβληματισμός σχετικά με την προστιθέμενη διδακτική αξία των διαδραστικών πινάκων στο Δημοτικό Σχολείο. Μέσα από ένα παράδειγμα προσέγγισης δυναμικών πτυχών της έννοιας της γωνίας στα πλαίσια του λογισμικού ‘Χελωνόκοσμος’ διερευνάται το πώς η χρήση του διαδραστικού πίνακα θα μπορούσε να υποστηρίξει και να αναδομήσει διερευνητικές δραστηριότητες που στηρίζονται στη χρήση των ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 62)