Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Σχολικό Βιβλίο για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Η εργασία αυτή μελετά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση ενός διαδραστικού βιβλίου επαυξημένης πραγματικότητας για προέφηβους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Το σχολικό βιβλίο λογοτεχνικών κειμένων ενισχύεται με την επαύξησή του με ψηφιακά στοιχεία που προβάλλονται μέσω μιας κινητής συσκευής, με σκοπό να παρέχει στους μαθητές μια ελκυστική μαθησιακή εμπειρία και να προωθήσει την εμπλοκή τους στο μάθημα, μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική μάθηση. Το βιβλίο επαυξημένης πραγματικότητας σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού στη μάθηση. Μέσα από μια ποιοτική ερευνητική μελέτη περίπτωσης διερευνάται η χρήση αυτού του βιβλίου στο Τμήμα Ένταξης ενός δημοτικού σχολείου σε σχέση με την εμπλοκή των μαθητών και την αποδοχή των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της μελέτης προέρχονται από τις παρατηρήσεις των μαθητών κατά την αλληλεπίδρασή τους με το βιβλίο και ακολουθούνται από ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, καταλήγοντας πως το βιβλίο επαυξημένης πραγματικότητας αποτελεί ένα αναδυόμενο εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να ενισχύσει την εμπλοκή και τον ενθουσιασμό των μαθητών για τη μάθηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 73)