Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας

Για μια πρώτη καταγραφή των απόψεων των φιλολόγων που παρακολούθησαν τα επιμορφωτικά προγράμματα Β΄ επιπέδου στους νομούς Σερρών, Δράμας και Καβάλας στις περιόδους: Μάιο-Ιούλιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2008, δόθηκε στους επιμορφούμενους ερωτηματολόγιο με κύριους άξονες έρευνας: αρχικές προσδοκίες, πιθανές προοπτικές θετικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη, δυσκολίες που αντιμετώπισαν, αυτο-αξιολόγηση, αξιολόγηση των επιμορφωτών, γενικότερη αποτίμηση. Από την επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτει η γενικότερη θετική αξιολόγηση του προγράμματος και η επίτευξη των αρχικών προσδοκιών-στόχων Ως αρνητικά στοιχεία καταγράφονται ο εντατικός ρυθμός των μαθημάτων, η συσσώρευση μεγάλου όγκου επιμορφωτικού υλικού και η ακατάλληλη προς επιμόρφωση περίοδος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2756)