Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Υλικού για την Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αποσκοπεί στη βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος. Το εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό οφείλει να σχεδιάζεται σύμφωνα με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Με την παρούσα εργασία, αξιολογούμε με κριτήρια αξιολόγησης (check-lists) το λογισμικό Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 510)