Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού µε checklist: Εφαρµογές και Προβλήµατα

Καθώς η χρησιμοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αυξάνει, είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να μπορούν με συντομία να τα αξιολογούν Η αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για να γίνει κοινός τόπος και σύνηθες φαινόμενο από τον εκπαιδευτικό κόσμο πρέπει να γίνεται με εργαλεία ευκολόχρηστα, μη χρονοβόρα, που να παρέχουν σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες. Τα πιο διαδεδομένα μέσα αξιολόγησης παρά την έντονη κριτική και τις επιφυλάξεις πολλών ερευνητών παραμένουν οι λίστες αξιολόγησης (checklists). Παρουσιάζεται ένα παράδειγμα αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος, με μια νέα λίστα αξιολόγησης. Η λίστα αυτή διαφοροποιείται από τις ελάχιστες ελληνικές προτάσεις (αλλά και από αυτές που συναντάμε στην ξένη βιβλιογραφία), ως προς τη βαθμολόγηση και το ειδικό βάρος που προσδίδει στα χαρακτηριστικά του λογισμικού προς αξιολόγηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1418)