Αντιλήψεις καθηγητών Πληροφορικής σχετικά µε τη φύση του αντικειµένου και τον τρόπο εισαγωγής του στην Εκπαίδευση

Στην εργασία αυτή γίνεται διερεύνηση των αντιλήψεων καθηγητών Πληροφορικής για τη φύση της Πληροφορικής ως επιστήµης και τον τρόπο εισαγωγής της στις βαθµίδες της Εκπαίδευσης και στα Προγράµµατα Σπουδών. Από την ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων προέκυψαν τρεις κυρίαρχες κατηγορίες αντιλήψεων για τη φύση της Πληροφορικής : η αντίληψη που βλέπει την Πληροφορική ως αυτοδύναµη επιστήµη, η αντίληψη που βλέπει την Πληροφορική ως τεχνική στενά εξαρτώµενη από άλλες επιστήµες και η αντίληψη που συνθέτει στοιχεία των δύο προηγούµενων αντιλήψεων. Σχετικά µε την εισαγωγή της Πληροφορικής στην εκπαίδευση ως αντικείµενο και ως εργαλείο µάθησης εκφράστηκαν τρεις βασικές κατηγορίες αντιλήψεων. Η πρώτη βλέπει την Πληροφορική να εντάσσεται ως αντικείµενο και ως εργαλείο µάθησης σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, η δεύτερη από τις τελευταίες τάξεις του Δηµοτικού ενώ η Τρίτη ως αντικείµενο στο Λύκειο και καθόλου ως εργαλείο µάθησης. Οι αντιλήψεις αυτές φαίνεται να σχετίζονται µε το βασικό πτυχίο των εκπαιδευτικών της έρευνας, το φύλο τους και τα χρόνια υπηρεσίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 719)