Αντιλήψεις µαθητών σε βασικές λειτουργίες των πινάκων

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζονται σε εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού στους πίνακες. Μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων διεξήχθη έρευνα σε μαθητές του Ενιαίου Λυκείου οι οποίοι είχαν διδαχθεί τον προγραμματισμό των πινάκων. Από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για τις μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές όσον αφορά τη χρήση του δείκτη, την επεξεργασία των στοιχείων και την αλγοριθμική σχεδίαση βασικών λειτουργιών ενός πίνακα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1194)