Ανιχνεύοντας Τρόπους Αξιοποίησης της Μεταγνώσης στην Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων″

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον των μαθηματικών, κυρίως μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λύσης προβλημάτων. Αν και η τάση για την ανάπτυξη ανώτερων νοητικών δεξιοτήτων, είναι το ζητούμενο της μαθηματικής εκπαίδευσης, παρ’ όλα αυτά προβληματίζει ιδιαίτερα τους ερευνητές ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί. Η μεταγνώση φαίνεται πως επικεντρώνει την προσοχή των ειδικών της γνωστικής ψυχολογίας στον τομέα αυτό. Ο έλεγχος του τι και πώς μαθαίνει κανείς προβάλλει ως το ζητούμενο όχι μόνο για την ανάπτυξη των παραπάνω αλλά και για την ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού και του ευρύτερα επαγγελματικού πεδίου. Παράλληλα, η παρουσία των Νέων Τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά δρώμενα κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο συμβολής καθώς επιφέρει μεγαλύτερα οφέλη από αυτά της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας, σύμφωνα πάντα με τις έρευνες. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μία έρευνα μέσω της οποίας επιδιώκεται η αναζήτηση τρόπων αύξησης της ικανότητας λύσης προβλημάτων των μαθητών, στα μαθηματικά, με την παρουσία μεταγνωστικών στρατηγικών μέσα από την εφαρμογή εκπαιδευτικών λογισμικών προγραμμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)