Ανάπτυξη, Εφαρµογή και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού για µαθητές µε δυσλεξία: Πρώτη Πειραµατική Εφαρµογή

Πρόκειται για μία πρώτη παρουσίαση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού- υπό εξέλιξη- το οποίο σχεδιάστηκε από ομάδα φοιτητών στο Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στόχος είναι η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε δυσλεκτικούς μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Παρουσιάζονται οι δύο φάσεις ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισμικού, οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές στις οποίες στηρίζεται και οι θεματικές ενότητες από τις οποίες αποτελείται. Επίσης, παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού σε ομάδα μαθητών σχολικής ηλικίας οι οποίοι εμφανίζουν διαγνωσμένη δυσλεξία. Η ενσωμάτωση κατάλληλων παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στη δημιουργία ανάλογου εκπαιδευτικού λογισμικού συνιστά μία πρόκληση όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε ειδικές ομάδες του μαθητικού πληθυσμού όπως τους μαθητές με δυσκολίες στην έκφραση και το γραπτό λόγο και, γενικότερα, τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
(Πλήθος ανακτήσεων: 2226)