Αναπαραστάσεις µαθητών/ριών για το Διαδίκτυο, προτάσεις για µια εποικοδοµητική διδασκαλία

Αναφέρεται έρευνα σε μεγάλο δείγμα μαθητών/ριών 10-16 ετών, η οποία διερεύνησε τις αναπαραστάσεις τους σε σχέση με το Διαδίκτυο, και συγκεκριμένα με το Διαδίκτυο ως σύνολο, την κατανεμημένη αποθήκευση πληροφορίας και την έλλειψη κεντρικού ελέγχου στο Διαδίκτυο, την αναζήτηση πληροφορίας σε αυτό, για δύο βασικές του υπηρεσίες (WWW, e-mail) και για τη δομή του Διαδικτύου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές/ριες έχουν συγκεχυμένες παραστάσεις για το Διαδίκτυο, το οποίο αντιμετωπίζουν ως μέσο ψυχαγωγίας. Με βάση τα δεδομένα αυτά διατυπώνονται προτάσεις για εποικοδομητική διδασκαλία εννοιών σχετικών με το Διαδίκτυο στο μάθημα της Πληροφορικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)