Ανάλυση των Α.Π. και των Βιβλίων Δασκάλου του Δημοτικού Σχολείου για Μεσοπαιδαγωγικές Αναφορές

Η παρούσα έρευνα αφορά στην αναζήτηση και εντοπισμό των αναφορών σε μαζικά μέσα και τεχνολογίες της επικοινωνίας και πληροφορίας στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα και τα βιβλία δασκάλου όλων των τάξεων όλων των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου που ήταν σε χρήση κατά τη σχολική περίοδο 2000 - 2001. Συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με το είδος των Μέσων που υπάρχουν ή εισάγονται στην εκπαίδευση, το «χώρο» που αυτά καταλαμβάνουν στη σχολική πρακτική, αλλά κυρίως ερωτήματα σχετικά με τους παιδαγωγικούς στόχους που καλούνται να υπηρετήσουν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2117)