Αλληλεπιδραστικά Πολυµέσα: Η περίπτωση των εγκυκλοπαιδικών εκδόσεων και της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης

Στόχος της εισήγησης αυτής είναι η ανίχνευση και η κριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδικών εφαρµογών στη σχολική τάξη. Ειδικότερα η εργασία ξεκινά µε µία απόπειρα αναγνώρισης των κλασσικών λειτουργικών χαρακτηριστικών µιας ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας. Στη συνέχεια αναλύει και σχολιάζει την παιδαγωγική χρησιµότητα και αξία του εν λόγω λογισµικού και επισηµαίνει µια σειρά από προβληµατισµούς, εκ των οποίων πολλοί εντοπίζονται στο επίπεδο της έµπρακτης χρήσης αυτών των εφαρµογών και της αποτελεσµατικής ενσωµάτωσής τους στη σχολική τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 826)