Διερεύνηση όψεων της αποτελεσµατικότητας εργαστηριακών ασκήσεων υποστηριζόµενων από Συγχρονικές Διατάξεις σε µαθητές Λυκείου

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αξιολόγηση της εφαρµογής σειράς εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής σε µαθητές Λυκείου, µε ένταξη συστηµάτων Συγχρονικών Διατάξεων, για τη λήψη και απεικόνιση, µέσω γραφικών παραστάσεων, των µεταβολών στα φυσικά µεγέθη. Στις ασκήσεις χρησιµοποιήθηκαν αισθητήρες κίνησης, δύναµης και επιτάχυνσης συνδεδεµένοι µε υπολογιστή. Οι µαθητές εργάσθηκαν µε ειδικά σχεδιασµένα Φύλλα εργασίας. Τα αποτελέσµατα φανερώνουν ότι οι µαθητές εξοικειώθηκαν εύκολα στη χρήση των συστηµάτων και ότι οι δραστηριότητες που κατευθύνονταν από τα Φύλλα Εργασίας ήταν εφαρµόσιµες και τους βοήθησαν, εκτός των άλλων, να αναπτύξουν δεξιότητες κατασκευής και ερµηνείας γραφικών παραστάσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 836)