Διερεύνηση ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων µέσα από τη διδασκαλία της χρήσης του διαδικτύου σε μαθητές/τριες ΣΤ' Δημοτικού

Η διαπίστωση πολλών ερευνητών της εκπαίδευσης ότι το διαδικτυακό περιβάλλον, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία μάθησης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες για να είναι δυνατή η ενσωμάτωση και αξιοποίηση του στη διδακτική πράξη. Με βάση τη συλλογιστική αυτή σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα σχέδιο μαθήματος στο πλαίσιο της πιλοτικής φάσης μιας εμπειρικής έρευνας που στόχο είχε να διερευνήσει αν και κατά πόσο οι μαθητές αυτής της ηλικίας είναι ικανοί να κατανοήσουν τη δομή και λειτουργία του διαδικτύου και να αναπτύξουν δεξιότητες α) χειρισμού του προγράμματος φυλλομέτρησης του παγκόσμιου ιστού (Internet Explorer) και β) αναζήτησης, επιλογής και κριτικής ανάγνωσης των πληροφοριών που βρίσκουν στον παγκόσμιο ιστό. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός της ερευνητικής αυτής προσπάθειας, καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν και τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων αυτής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1876)