Διδασκαλία της Φυσικής µε χρήση Η/Υ στην Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Η χρονοφωτογραφία στη διδασκαλία της Μηχανικής.

Διδακτική προσέγγιση για την µελέτη φθινουσών ταλαντώσεων µε την χρήση Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής εφαρµόστηκε από οµάδα 6 µαθητών της Γ΄ Γυµνασίου. Η µέθοδος συνίσταται στην δηµιουργία και επεξεργασία χρονοφωτογραφιών µε Η/Υ από πείραµα φθίνουσας ταλάντωσης,. Με τη χρήση βιντεοκάµερας οι µαθητές κατέγραψαν το πείραµα και επεξεργάστηκαν την ταινία µε τη βοήθεια Η/Υ. Τα πειραµατικά δεδοµένα πλάτους ταλάντωσης - χρόνου που προέκυψαν προσεγγίστηκαν µε εκθετική καµπύλη από τον Η/Υ και επιβεβαιώθηκε η εκθετική εξάρτηση του πλάτους από το χρόνο. Η µέθοδος ανέλυσε µε ακρίβεια το φαινόµενο και µπορεί να επεκταθεί στη διδασκαλία και άλλων θεµάτων της Μηχανικής. Οι µαθητές απέκτησαν δεξιότητες στον χειρισµό εργαλείων των Νέων Τεχνολογιών και αντιµετώπισαν µε ενδιαφέρον τη διδακτική προσέγγιση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 815)