Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον για εφαρµογές της στατιστικής

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η δημιουργία ενός Περιβάλλοντος Διαδραστικών Εφαρμογών δηλαδή, μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία παρέχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για στοιχειώδεις στατιστικές επεξεργασίες και εφαρμογές πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων. Μέχρι την προηγούμενη δεκαετία το περιβάλλον εργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων ήταν κυρίως το DOS και το Unix. Το περιβάλλον αυτό βελτιώθηκε με νέες εκδόσεις των ιδίων προγραμμάτων για τα γραφικά περιβάλλοντα που παρέχουν πλέον τα λειτουργικά συστήματα Linux και Windows. Το νέο γραφικό περιβάλλον διασύνδεσης χρήστη–εφαρμογής είναι κατά πολύ ανώτερο και εύχρηστο, όμως οι εφαρμογές είναι προσανατολισμένες σε συγκεκριμένες πλατφόρμες. Τους περιορισμούς αυτούς έρχεται να λύσει η προτεινόμενη υλοποίηση, όπου πλέον η παρεχόμενη υπηρεσία είναι ανεξάρτητη από το λειτουργικό σύστημα, δεν χρειάζεται να διανεμηθεί και απλώς απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα διαδικτυακό πλοηγό (Browser) νέας γενιάς. H νέα υπηρεσία έχει στηριχθεί στο περιβάλλον .ΝΕΤ και έχουν χρησιμοποιηθεί οι γλώσσες C# και Javascript.
(Πλήθος ανακτήσεων: 772)