Διαδικτυακές εφαρµογές γεωπονικής τηλεκπαίδευσης

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το σχεδιασµό και την υλοποίηση εφαρµογών τηλεκπαίδευσης µέσω του Διαδικτύου, µε στόχο την καλύτερη και πληρέστερη διδασκαλία των γεωπονικών επιστηµών. Αναλυτικότερα, αναφέρεται στην ανάπτυξη εφαρµογών σύγχρονης µορφής τηλεκπαίδευσης για χρήστες µέσης τεχνολογικής υποδοµής, καθώς και ασύγχρονης µορφής τηλεκπαίδευσης µέσω του Διαδικτύου για την διεξαγωγή προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 853)