ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής ή/και διδακτορικής έρευνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με δυνατότητα εκπόνησης Μεταδιδακτορικής ή/και Διδακτορικής Έρευνας
Τo Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου:
Learn2Analyze (L2A): An Academia-Industry Knowledge Alliance for enhancing Online Training Professionals’ (Instructional Designers and e-Trainers) Competences in Educational Data Analytics
που διευθύνεται από τον Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Δημήτριο Σάμψων και χρηματοδοτείται για την περίοδο 2018-2020 από το πρόγραμμα
Erasmus+ Knowledge Alliances Cooperation for innovation and the exchange of good practices
προσκαλεί ενδιαφερόμενους

  • διδάκτορες Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, οι οποίοι επιθυµούν να διεξάγουν έρευνα σε μεταδιδακτορικό (PostDoc) επίπεδο, και
  • κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, οι οποίοι επιθυµούν να διεξάγουν έρευνα σε διδακτορικό (PhD) επίπεδο,

να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις έμμισθων συνεργατών (2018-2020).
Περισσότερες Πληροφορίες:
http://www.ds.unipi.gr/files/2017/09/EoI-Learn2Analyse.pdf