7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "ΤΠΕ στην Εκπαίδευση"

Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

ΣΚΟΠΟΣ
Το 7ο Συνέδριο “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση” αποτελεί το επιστημονικό συνέδριο της ΕΤΠΕ, που στοχεύει στη διαπραγμάτευση των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων σχετικά με το πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και της Ηλεκτρονικής Μάθησης γενικότερα.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου αναμένεται να περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών και στρογγυλής τράπεζας. Όλες οι εργασίες, εκτός από τις προσκεκλημένες, θα κριθούν με σύστημα κριτών. Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα βασίζεται στην πρωτοτυπία, στη σημασία και στην ποιότητα κάθε εργασίας. Όλες οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/