Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

 • Πανεπιστήμιο: Κρήτης
 • Τμήμα: Επιστήμης Υπολογιστών
 • Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Κόλιας, andreas@edc.uoc.gr
 • Περιγραφή: Το νέο διεπιστημονικό πεδίο που οριοθετείται με τον όρο “εκπαιδευτικό λογισμικό”. Οι κύριες τάσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, οι θεωρίες μάθησης που τις υποστηρίζουν και οι συνακόλουθες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Από τις διδακτικές μηχανές στη διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή (Συμπεριφορισμός). Η θεωρία του Piaget και η γλώσσα προγραμματισμού Logo. Από την Επεξεργασία των Πληροφοριών στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες. Υπολογιστικά περιβάλλοντα υποστήριξης της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας. Η συνεισφορά και οι τεχνικές της Τεχνητής Νοημοσύνης: τα Έμπειρα Διδακτικά συστήματα – Μικρόκοσμοι και ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης.

Πληροφορική και Εκπαίδευση

 • Πανεπιστήμιο: Αθηνών
 • Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Υπεύθυνος Καθηγητής: Μαρία Γρηγοριάδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, gregor@di.uoa.gr)
 • Περιγραφή: Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Ο υπολογιστής ως πηγή πληροφόρησης, ως νοητικό εργαλείο, ως εργαλείο αλληλεπίδρασης. Εκπαιδευτικό λογισμικό: κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού, ηλεκτρονικά βιβλία, προγράμματα εξάσκησης, προγράμματα εκπαίδευσης ή εξατομίκευσης διδασκαλίας, αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις, προγράμματα δημιουργίας και έκφρασης, γλώσσες προγραμματισμού για παιδιά, εκπαιδευτικά προγράμματα για ειδική αγωγή, εκπαιδευτικό λογισμικό στο διαδίκτυο, εκπαιδευτική χρήση προγραμμάτων γενικής χρήσης, σχεδίαση, αξιολόγηση, διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, παραδείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού, μελέτες περίπτωσης. Εκπαίδευση από απόσταση: ανοικτή και παραδοσιακή εκπαίδευση, χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης από απόσταση, αρθρωτό σύστημα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου. Εκπαιδευτικό υλικό: χαρακτηριστικά, άξονες και κριτήρια αξιολόγησης. Εκπαίδευση από απόσταση μέσω διαδικτύου: συστήματα διαχείρισης μαθημάτων, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στο διαδίκτυο για υποστήριξη της εκπαίδευσης από απόσταση, συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα στο διαδίκτυο

Διδακτική της Πληροφορικής

 • Πανεπιστήμιο: Κρήτης
 • Τμήμα: Επιστήμης Υπολογιστών
 • Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Κόλιας, andreas@edc.uoc.gr
 • Περιγραφή: (1) Βασικά ερωτήματα της Διδακτικής της Πληροφορικής. (2) Η Πληροφορική σαν γνωστικό αντικείμενο του σχολείου. (3) Στόχοι μάθησης του μαθήματος της Πληροφορικής. (4) Η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων. (5) Εμπειρικές έρευνες για τη σχέση μεταξύ μαθητών και Πληροφορικής. (6) Θεωρίες μάθησης. (7) Μοντέλα ανάλυσης της διδασκαλίας. (8) Θέματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας. (9) Επιρροές στην μάθηση. (10) Μέσα μάθησης και διδασκαλίας. (11) Θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού. (12) Αξιολόγηση της επίδοσης. (13) Προγραμματισμός περιγραφή και αξιολόγηση της διδασκαλίας. (14) Επιμόρφωση ενηλίκων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Διδακτική της Πληροφορικής

 • Πανεπιστήμιο: Αθηνών
 • Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Υπεύθυνος Καθηγητής: Μαρία Γρηγοριάδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, gregor@di.uoa.gr)
 • Περιγραφή: Θεωρίες για τη Μάθηση-Γνώση: η προσέγγιση του Συμπεριφορισμού, η θεωρία του Εποικοδομητισμού , κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη γνώση, ο κύκλος της μάθησης. Διδακτικές Μέθοδοι: μέθοδοι για τη διδασκαλία που βασίζονται στη συνεργασία, στη διερεύνηση, στη μαθητεία, κλπ. Οργάνωση Μαθήματος: διδακτικά μοντέλα, διδακτικοί στόχοι, προσδοκώμενα αποτελέσματα, εκπαιδευτικές τεχνικές, σχεδιασμός της διδασκαλίας. Αξιολόγηση: σκοποί – λειτουργίες, εργαλεία αξιολόγησης, ανατροφοδότηση. Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση: τρόποι ένταξης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, η κατάσταση στην Ελλάδα. Η διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα: προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια. Θέματα διδακτικής της πληροφορικής: παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης, μαθησιακές δυσκολίες σε βασικές έννοιες της Πληροφορικής, παραδείγματα από σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες.
Close Menu

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]