Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Οργανισμός: Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικοί Τομείς: Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), Αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 στην εκπαίδευση, Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική, Διδακτική της Πληροφορικής, Ψηφιακός Γραμματισμός, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών με χρήση ΤΠΕ.
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Αθανάσιος Τζιμογιάννης (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ajimoyia@uop.gr)

Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών

Οργανισμός: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Παναγιώτης Μιχαηλίδης (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, michail@edc.uoc.gr)

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Οργανισμός: Μαθηματικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικοί Τομείς: Σχεδίαση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Συστήματα ITS & CAI/CBT, Εκπαίδευση από Απόσταση, Εικονική Πραγματικότητα, Εμπειροι Πράκτορες, Τεχνητή Νοημοσύνη και εφαρμογές, Μηχανική μάθηση και εξόρυξη γνώσης, Συστήματα Πολυμέσων – υπερμέσων, Κατάρτιση σε ΤΠΕ, Τεχνολογια Λογισμικού
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Παναγιώτης Πιντέλας (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, pintelas@math.upatras.gr)

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας

Οργανισμός: Τμήμα Πληροφορικής, Ε.Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Μαρία Γρηγοριάδου (Ομότιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών, gregor@di.uoa.gr)

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Οργανισμός: Τομέας Παιδαγωγικής, Φ.Π.Ψ., Φιλoσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ερευνητικοί Τομείς: Δημιουργία και υποστήριξη κοινοτήτων δράσης ως νέες μορφές συλλογικότητας, Διαμόρφωση μαθηματικών νοημάτων με μικρόκοσμους, Συστημική προσέγγιση εγκαθίδρυσης καινοτομιών βασισμένων στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, Εκπαιδευτική πρακτική και επιμόρφωση εκπαιδευτικών Επικοινωνιακή ικανότητα και συνεργατική μάθηση, Δομικά χαρακτηριστικά διερευνητικού λογισμικού
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Χρόνης Κυνηγός (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, kynigos@cti.gr)

Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Οργανισμός: τΜΙΘΕ Ε.Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Στέλλα Βοσνιάδου (Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών, svosniad@cc.uoa.gr)

Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση

Οργανισμός: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ερευνητικοί Τομείς: ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικά Εικονικά, Περιβάλλοντα, Εγκεφαλικές Μετρήσεις
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Αναστάσιος Μικρόπουλος (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, amikrop@uoi.gr)

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ)

Οργανισμός: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) Πανεπιστημίου Πατρών
Ερευνητικοί Τομείς: Παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού υπερμέσων, προοριζόμενου για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού υπερμέσων, Αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική χρήση λογισμικού υπερμέσων και αποτελεσματικότερη κατασκευή και χρήση των μέσων μετάδοσης της πληροφορίας, Χρήση της Logo (MicroWorlds-Pro) και των προγραμματιζόμενων NXT Lego Mindstrorms, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ και κατάλληλων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Χρήστος Παναγιωτακόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής, cpanag@upatras.gr)

Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής

Οργανισμός: ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ερευνητικοί Τομείς: Διδακτικής Μαθηματικών και Εφαρμογών, Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων καθώς και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Αγγελική Δημητρακοπούλου (Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, adimitr@rhodes.aegean.gr)

Εργαστήριο Πολυμέσων

Οργανισμός: Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ερευνητικοί Τομείς: Tεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα μάθησης, Συνεργατικά και Προσαρμοστικά συστήματα μάθησης, Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση από Απόσταση, Μοντέλα υβριδικής οργάνωσης της εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικές εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, Μαθησιακά πρότυπα εκπαιδευομένων, Πρότυπα μεταδεδομένων, Εκπαιδευτικά παιχνίδια.
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Σταύρος Δημητριάδης (Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, sdemetri@csd.auth.gr)

Εργαστήριο Προηγμένων e-Υπηρεσιών για την Κοινωνία της Γνώσης (Ε.Π.Υ.Κ.)

Οργανισμός: Πανεπιστήμιο Πειραιώς / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΙΠΤΗΛ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ερευνητικοί Τομείς: Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενη Εξατομικευμένη Εκπαίδευση μέσω Κινητών Συσκευών βασισμένη στην επίγνωση του Εκπαιδευτικού Πλαισίου, Αξιοποίηση Τεχνολογιών Web 2.0 και Κοινωνικών Μέσων στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση, Μάθηση Υποστηριζόμενη από Ψηφιακά Παιχνίδια, Αξιοποίηση Εικονικών Κόσμων στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Μαθησιακές Τεχνολογίες για ‘Aτομα με Αναπηρία, Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Δια Βίου Εκπαίδευση βασισμένη σε Ικανότητες.
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Δημήτριος Σάμψων  (Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,Πανεπιστήμιο Πειραιώς, sampson@iti.gr)

Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή

Οργανισμός: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Πατρών
Ερευνητικοί Τομείς: Η ευχρηστία λογισμικού (software usability), η αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων (interactive systems evaluation), η ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού (learning software and technology ) και εφαρμογών πολυμέσων (multimedia applications), η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος (intelligent environmental systems) και μεθόδων και τεχνικών ανακάλυψης γνώσης από μεγάλο όγκο δεδομένων (knowledge discovery in data), η ανάπτυξη Context-aware συστημάτων φορητών υπολογιστών.
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Νικόλαος Αβούρης (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, n.avouris@ee.upatras.gr)

Ερευνητική Ομάδα TΠΕ στην Εκπαίδευση

Οργανισμός: Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίου Πατρών
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Βασίλης Κόμης (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr)

Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα

Οργανισμός: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ερευνητικοί Τομείς: Παιδαγωγική των Μέσων, Γραμματισμός στα Μέσα, Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική Μάθηση, Κοινότητες Μάθησης – Πρακτικής, Web 2.0 στην Εκπαίδευση, Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση, Μη Τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Σύνδεσμος με την ΕΤΠΕ: Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός, (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Lsofos@aegean.gr)

Close Menu

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]